Dyplomowany księgowy

Realizując statutowe cele SKwP, zobowiązania wynikające z członkostwa naszej Organizacji w Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), postanowienia XIX Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opracowało system certyfikacji zawodu księgowego, prowadzący do uzyskania tytułu zawodowego dyplomowany księgowy.


Ścieżka edukacyjna SKwP obejmuje cztery poziomy kształcenia, których  zakończenie wynikiem pozytywnym stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji określonego stopnia i wydania dokumentu na tytuł:

 

Egzamin na dyplomowanego księgowego przeprowadza Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna.

Składa się on z czterech następujących części:
Część A zakres tematyczny stopnia I (księgowy) i stopnia II (specjalista do spraw rachunkowości) systemu certyfikacji,
Część B zakres tematyczny stopnia III (główny księgowy) systemu certyfikacji,
Część C zakres tematyczny stopnia IV (dyplomowany księgowy) systemu certyfikacji,
Część D zadanie problemowe.

Na wniosek kandydata Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna może uznać część A i B egzaminu za zaliczoną w następujących przypadkach:

1. część A uznaje się za zaliczoną w przypadku, gdy kandydat:

 • zdał egzamin kończący II stopień ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia, lub
 • posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydany przez Ministerstwo Finansów, lub
 • posiada tytuł magistra ze specjalnością rachunkowość, uzyskany na uczelni akredytowanej przez Stowarzyszenie;

2. część B uznaje się za zaliczoną w przypadku, gdy kandydat zdał egzamin kończący III stopień ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia.

Zgodnie z Uchwałami Zarządu Głównego SKwP tytuł dyplomowanego księgowego  może uzyskać osoba, która:

 1. ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła trzyletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym stanowisku, albo posiada wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła sześcioletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku,
 2. korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. ma nieposzlakowaną opinię, a zwłaszcza nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 5. złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego,
 6. złożyła przyrzeczenie.

Zgodnie z Regulaminem wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfikacji zawodu księgowego za praktykę na samodzielnym stanowisku uważa się wykonywanie na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu nie mniejszym niż ½ etatu bądź odpłatnej umowy cywilnoprawnej lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej następujących czynności:

 1. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 2. wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 3. sporządzanie sprawozdań finansowych.

Tytuł zawodowy dyplomowanego księgowego uzyskuje się w ramach ścieżki edukacyjnej lub eksternistycznie. Ponadto tytuł ten mogą uzyskać - na swój wniosek:

 1. biegli rewidenci wpisani do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów;
 2. osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, specjalizujące się w zakresie rachunkowości

Osoby, które uzyskają tytuł zawodowy dyplomowany księgowy – w myśl podjętych uchwał – zobowiązane są do ustawicznego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Zakres tego doskonalenia obejmuje szczególnie ważne, trudne, nowo uregulowane zagadnienia: rachunkowości, finansów, audytu wewnętrznego, zarządzania i kadr, płac i ubezpieczeń, podatków i ceł, prawa gospodarczego, systemów informatycznych dla rachunkowości i zarządzania, etyki zawodowej.
Dyplomowany księgowy zobowiązany jest do zaliczenia w okresie następujących kolejno po sobie trzech lat co najmniej 120 godzin szkoleń, w tym 60 godzin podlegających weryfikacji (po 20 godzin w każdym roku kalendarzowym).
Obowiązek doskonalenia zawodowego powstaje w pierwszym roku kalendarzowym następującym po roku uzyskania tytułu dyplomowanego księgowego.

Uchwały Zarządu Głównego w sprawie certyfikacji zawodu zamieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce www.dk.skwp.pl

  Pobierz wnioski niezbędne w procesie ubiegania się o tytuł „dyplomowanego ksęgowego"  >>